Palveluhinnasto


1.12.2023

Lainansaajalta sekä siltä, jolle panttikuitti on siirtynyt, peritään tämän palveluhinnaston mukaisesti Helsingin Pantti- Osakeyhtiön antamasta panttilainasta korkoa ja korvaukset, jotka vastaavat lainanannosta ja panttauksesta aiheutuvia kustannuksia, sekä korvaukset myyntiä tarkoittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä aiheutuneista kuluista ja edelleen pantin myynnistä aiheutuneet myyntikustannukset.

Tämän palveluhinnaston määrittelemät korvaukset ja kustannukset peritään myynnin siirtomaksua lukuun ottamatta aina panttia lunastettaessa tai lainaa uudistettaessa sekä panttilainan vakuutena olevaa panttia myytäessä. Palveluhinnaston mukaisia korvauksia ja kustannuksia ei muuteta laina-aikana lainansaajan vahingoksi.

1.Korko

Korkona peritään 0,75 – 2,1 % lainapääomasta kuukaudessa. Korko lasketaan kuluttajasuojalain mukaan päiväkorkoperusteisena kuitenkin siten, että mikäli pantti lunastetaan ennen eräpäivää, jokainen alkava kuukausi laina-ajan alkamispäivästä luetaan täydeksi kuukaudeksi. Mikäli laina uudistetaan ennen eräpäivää, lasketaan korko päiväkorkoperusteisesti kuluneelta laina-ajalta. Laina-ajalta perittävän koron lisäksi peritään korkoa enintään neljältä (4) kuukaudelta lainan eräpäivästä lukien.

2.Korvaukset lainanannosta ja panttauksesta aiheutuvista kustannuksista

2.1 Säilytys-, hoito- ja vakuutusmaksu

Säilytys-, hoito- ja vakuutusmaksuna peritään 0,75 – 2,05 % lainapääomasta kuukaudessa. Maksu lasketaan kuluttajasuojalain mukaan päiväperusteisena kuitenkin siten, että mikäli pantti lunastetaan ennen eräpäivää, jokainen alkava kuukausi laina-ajan alkamispäivästä luetaan täydeksi kuukaudeksi. Mikäli laina uudistetaan ennen eräpäivää, maksu lasketaan päiväperusteisesti kuluneelta laina-ajalta. Laina-ajalta perittävän säilytys-, hoito- ja vakuutusmaksun lisäksi peritään mainittuja maksuja enintään neljältä (4) kuukaudelta lainan eräpäivästä lukien.

Koron (kohta 1), säilytys-, hoito- ja vakuutusmaksun (kohta 2.1) perimisen perusteena on %/kk lainapääomasta. Panttikuitissa nämä erät ilmoitetaan yhteenlaskettuna %:na lainamaksun nimellä alla olevan taulukon mukaisesti.

Lainapääoma

Lainamaksut yht.

1,00 – 1000,00 €

4,15 %

3,95 %

3,7 %

3,3 %

2,8 %

1,5 %

1001,00 – 2 500,00 €

2 501,00 – 5 000,00 €

5 001,00 – 10 000,00 €

10 001,00 – 19 999,00 €

> 20 000,00 €

2.2 Toimitusmaksu

Toimitusmaksuna peritään kiinteä maksu 7,00 €.

2.3 Panttikuitin katoamisilmoitusmaksu

Panttikuitin katoamisilmoituksen rekisteröinnistä peritään panttaajalta kiinteä maksu 10,00 €. Mikäli katoamisilmoituksen tekee joku muu kuin panttaaja, maksun suuruus on 20,00 €.

2.4 Muistutuskirjemaksu

Erääntyneen lainan johdosta lähetetystä muistutuskirjeestä peritään kiinteä maksu 10,00 €.

2.5 Erityinen varastointimaksu

Tilaa vievien ja erikoiskäsittelyä vaativien panttien osalta peritään varastointimaksu 1,00 – 15,00 €.

2.6 Postiuudistus-/postilunastusmaksu

Postitse uudistettavasta lainasta peritään postituskulut sekä käsittelymaksu 2,50 – 10,00 €/kirje. Postitse lunastettavasta lainasta peritään postituskulut sekä käsittelymaksu 5,00 €/kirje.

2.7 Online-kuitin postitusmaksu

Mikäli asiakas haluaa online-palvelussa hoidetusta lainasta pantti- tai myynninsiirtokuitin postitse, peritään postitus- ja käsittelymaksu 5,00 €/kuitti.

2.8 Ylijäämän ilmoitusmaksu

Pantin myynnistä syntyneen ylijäämän selvittämisestä ja kirjaamisesta sekä vähintään 50,00 € suuruisen ylijäämän asiakkaalle ilmoittamisesta kirjatulla kirjeellä aiheutuneista kustannuksista peritään kiinteä korvaus 10,00 €.

2.9 Selvitystyömaksu ja erillinen arviointimaksu

Erillisen toimeksiannon perusteella suoritettavasta selvitys- ja tutkintatyöstä, tai mahdollisen vakuuden arvioinnista peritään käytettyyn työaikaan perustuva korvaus, joka on 100,00 €/tunti, kuitenkin vähintään 100,00 €. Asunto-osakkeen toimittaminen kaupantekotilaisuuteen 500 €.

2.10 Myyntivalmistelukorvaus

Mikäli laina uusitaan tai lunastetaan ilmoitetun viimeisen hoitopäivän jälkeen, peritään korvaus huutokauppavalmisteluista johtuvina kustannuksina alla olevan taulukon mukaisesti.

Lainapääoma

Korvaus

1,00 – 200,00 €

15,00 €

201,00 – 500,00 €

25,00 €

501,00 – 1 000,00 €

30,00 €

1 001,00 – 2 000,00 €

50,00 €

2 001,00 – 5 000,00 €

70,00 €

> 5000 €

100,00 €

Lainasta, joka uusitaan, lunastetaan tai myydään, kun pantti on asetettu julkiseen myyntiin, peritään edellisen lisäksi, lainamäärästä tai pantin laadusta riippumatta 10,00 €, kun laina on siirretty huutokauppajärjestelmään. Siirto huutokauppajärjestelmään tapahtuu kuukausittain aikaisintaan 7 päivää ennen kyseisen kuukauden huutokauppapäivää ja siihen kuuluvat kaikki myynti-ikään yltäneet pantit. Lisäksi veloitetaan Helsingin Pantti-Osakeyhtiölle aiheutuneet erilliset myyntikustannukset.

2.11 Myynnin siirtomaksu

Mikäli laina siirretään yhden huutokaupan yli, peritään korvaus huutokauppasiirrosta alla olevan taulukon mukaisesti.

Lainapääoma

Korvaus

1,00 – 200,00 €

15,00 €

201,00 – 500,00 €

25,00 €

501,00 – 1 000,00 €

30,00 €

1 001,00 – 2 000,00 €

50,00 €

2 001,00 – 5 000,00 €

70,00 €

> 5000 €

100,00 €

Myynnin siirtomaksu veloitetaan tekohetkellä, eikä siirtomaksu vaikuta muihin lainamaksuihin.

3.0 Panttihuutokauppamaksu

Julkisella huutokaupalla myydyn pantin myyntihinnasta peritään huutokaupan järjestelypalkkiona 25 % + 5,00 €/laina. Yksittäisen myyntierän hinnan ollessa yli 20 000,00 €, peritään ylittävältä osalta palkkiona 3 %. Arvopaperipörssin tai arvopaperivälittäjän välityksellä myydystä pantista sekä kiinteistövälittäjän välityksellä myydystä asunto-osakkeesta peritään myyntikustannuksena 1,0 % +5,00 €/laina, kuitenkin vähintään 105,00 €, välittäjän Helsingin Pantti-Osakeyhtiölle tilittämästä myyntihinnasta. Edellä mainituista huutokauppa tai välittäjämyynneistä voidaan lisäksi veloittaa aiheutuneet erityiset myyntikustannukset (esim. asiakirjojen hankintakustannukset, arviointikustannukset yms.). Vakuutta realisoitaessa voidaan Helsingin Pantti-Osakeyhtiön harkinnan mukaan myydä myös osavakuus.

3.1 Arvo-osuustilin panttausmaksu

Arvo-osuustilin tai sillä olevien osakkeiden panttauksesta peritään kunkin arvo-osuusrekisterinpitäjän hinnaston mukainen, rekisterinpitäjän Helsingin Pantti-Osakeyhtiöltä perimän maksun suuruinen maksu. Lisäksi voidaan periä aiheutuneet erityiset kustannukset.

3.2 Vakuuden ennenaikainen myynti

Mikäli asiakas ja Helsingin Pantti-Osakeyhtiö niin sopivat, voidaan panttilainan vakuus myydä ennenaikaisesti. Mikäli kysymyksessä on pantattu arvo-osuustili, voi Helsingin Pantti-Osakeyhtiö harkinnan mukaan myös vapauttaa tilillä olevaa vakuutta. Arvo-osuustilin ennenaikaisesta myynnistä peritään myyntikustannuksena 3 %, kuitenkin vähintään 100,00 € myyntihinnasta, tai mikäli myynti tapahtuu välittäjänkautta, niin välittäjän Helsingin Pantti-Osakeyhtiölle tilittämästä myyntihinnasta.